COVID-19: Current situation
Gipfelaussicht vom Aletschhorn (4193m) auf die Grenzberge Bern/Wallis mit den 4000er Gross Fiecherhorn (4048,8m), Hinter Fiescherhorn (4025m), Gross Grünhorn (4043,5m), Finsteraarhorn (4273,9m), Schreckhorn (4078m) und Lauteraarhorn (4042m).

Rechts unten ist das Dreieckshorn (3810,7m).
 


Post a comment»