ყუროსწვერი (Quroscveri; 4071,2m) im Gegenlicht.
 


Post a comment»