COVID-19: Current situation
Blick zum Muttner Horn (2401 m), Curvèr Ping da Taspegn (2731 m), Piz Curvèr (2972 m), Piz Forbesch (3262 m; markante v-förmige Scharte) und Piz Platta (3392 m).
 


Post a comment»