Hier erscheint dann langsam der Gran Paradiso-Hauptkamm mit der Becca di Montandayné (3838 m) im linken Horizont
 


Post a comment»